ရူပဗေဒဌာန

စဉ်အမည်ရာထူး
‌ဒေါက်တာလှလှသန်းပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)
ဒေါက်တာဒေါ်လှဝင်းပါမောက္ခ
‌ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းမာတွဲဖက်ပါမောက္ခ
​ဒေါက်တာမို့မို့သန်းတွဲဖက်ပါမောက္ခ
​ဒေါက်တာထွန်းထွန်းဦးတွဲဖက်ပါမောက္ခ
​ဒေါက်တာမြတ်မျိုးမျိုးအေးတွဲဖက်ပါမောက္ခ
‌ဒေါ်ဖြူဖြူအေးကထိက
‌ဒေါက်တာထားဝင်းထိုက်ကထိက
‌ဒေါက်တာနှင်းနှင်းအိကထိက
၁၀‌ဒေါက်တာသန္တာကြည်ကထိက
၁၁ဒေါက်တာသီတာညွန့်ကထိက
၁၂‌ဒေါက်တာနုနုခိုင်မြင့်ကထိက
၁၃ဒေါက်တာနေမင်းဦးကထိက
၁၄‌ဒေါက်တာခင်သီတာ၀င်းကထိက
၁၅ဒေါက်တာစံပယ်ဖြူသိန်းကထိက
၁၆‌ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ယု(ခ)စန္ဒာယုကထိက
၁၇‌ဒေါ်အေးအေးမူကထိက
၁၈ဒေါက်တာမြသီတာဝင်းကထိက
၁၉ဒေါက်တာဝါဝါမြင့်ကထိက
၂၀ဒေါက်တာဒေါ်စိန်လှကထိက
၂၁ဒေါက်တာကြည်ကြည်နွယ်ကထိက
၂၂‌ဒေါက်တာဒေစီကျော်ကထိက
၂၃ဦးတင်မောင်မြင့်ကထိက
၂၄​ဒေါက်တာအေးမို့မို့ခိုင်ကထိက
၂၅​ဒေါက်တာစပယ်ထွေးကထိက
၂၆‌ဒေါ်သဲသဲမာလ/ထကထိက
၂၇‌ဒေါက်တာမေဖြူစင်လ/ထကထိက
၂၈‌ဒေါ်နွယ်နီဝင်းလ/ထကထိက
၂၉‌ဒေါ်သွယ်သွယ်စိုးလ/ထကထိက
၃၀ဒေါက်တာယဉ်ယဉ်မော်လ/ထကထိက
၃၁‌ဒေါ်မိုးသူဇာလွင်လ/ထကထိက
၃၂​ဒေါ်အိမွန်ကျော်လ/ထကထိက
၃၃ဦးသန်းဇော်လ/ထကထိက
၃၄‌ဒေါက်တာနှင်းလွှာနုသရုပ်ပြ
၃၅ဒေါက်တာအေးစန္ဒာဦးသရုပ်ပြ
၃၆‌ဒေါ်မိုးမိုးသရုပ်ပြ
၃၇‌ဒေါ်ချိုဇင်ဝင်းသရုပ်ပြ