ဓာတုဗေဒဌာန

စဉ်အမည်ရာထူး
ဒေါက်တာနီနီအောင်ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)
‌ဒေါက်တာနီနီစိန်ပါမောက္ခ
‌ဒေါက်တာစိုးစိုးနိုင်တွဲဖက်ပါမောက္ခ
​ဒေါက်တာရီရီသန်းတွဲဖက်ပါမောက္ခ
​ဒေါက်တာအေးအေးစန်းတွဲဖက်ပါမောက္ခ
‌ဒေါက်တာဇင်မာအောင်တွဲဖက်ပါမောက္ခ
‌ဒေါ်ခင်လှကြည်ကထိက
ဒေါ်ချိုချိုစိုးကထိက
ဒေါက်တာခင်မို့မို့လှိုင်ကထိက
၁၀ဒေါက်တာဦးဘိုသိန်းကထိက
၁၁‌ဒေါက်တာထားစုလှိုင်ကထိက
၁၂‌ဒေါက်တာဝင်းဝင်းနွယ်ကထိက
၁၃ဒေါက်တာထွန်းဇော်မိုးကထိက
၁၄‌ဒေါက်တာလှသီတာအောင်ကထိက
၁၅ဒေါက်တာနီလာဝင်းကထိက
၁၆ဦးသန်းဇော်ကထိက
၁၇‌ဒေါက်တာမြနှင်းအေးခိုင်ကထိက
၁၈‌ဒေါ်ယဉ်ယဉ်မြင့်ကထိက
၁၉ဦးအောင်ကျော်မိုးကထိက
၂၀​ဒေါက်တာသန်းသန်းချိုကထိက
၂၁​ဒေါက်တာလှိုင်လှိုင်မြင့်ကထိက
၂၂ဒေါ်စိုးဇာဇာနွယ်လ/ထကထိက
၂၃‌ဒေါ်ခင်နှင်းပွင့်လ/ထကထိက
၂၄‌ဒေါ်သက်သက်ခိုင်လ/ထကထိက
၂၅‌ဒေါ်ခင်ချောစုလှိုင်လ/ထကထိက
၂၆ဦးဇော်ဦးလ/ထကထိက
၂၇‌ဒေါ်ချစ်ချစ်မော်လ/ထကထိက
၂၈‌ဒေါက်တာ၀င်း၀င်းခိုင်လ/ထကထိက
၂၉‌ဒေါ်ခန့်ခန့်လ/ထကထိက
၃၀​ဒေါ်အေးငြိမ်းခင်လ/ထကထိက
၃၁​ဒေါ်ခင်နန်းဌေးလ/ထကထိက
၃၂​ဒေါ်နေခြည်ဦးလ/ထကထိက
၃၃​ဒေါ်ပုဏ္ဏမာလ/ထကထိက
၃၄‌ဒေါ်ပြည့့်ပြည့်ဖြိုးမြင့်သရုပ်ပြ
၃၅ဦးအောင်သိန်းခိုင်သရုပ်ပြ
၃၆ဦးအုပ်စိုးကျော်သရုပ်ပြ
၃၇​ဒေါ်အေးမြဖြူသရုပ်ပြ
၃၈ဒေါ်ဇင်ဇာဝင်းသရုပ်ပြ