အင်္ဂလိပ်စာဌာန

စဉ်အမည်ရာထူး
​ဒေါက်တာခင်စန်းယုပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)
‌ဒေါ်နွယ်နွယ်ဝေတွဲဖက်ပါမောက္ခ
‌ဒေါ်မိုးမိုးမြင့်ကထိက
‌ဒေါ်ဆွေဆွေလှကထိက
‌ဒေါ်ဘေဘီကထိက
ဒေါ်လဲ့လဲ့ဝင်းကထိက
‌ဒေါ်ခင်သက်ထားနွယ်ကထိက
‌ဒေါ်စန္ဒာလမင်းထွန်းကထိက
‌ဒေါ်နုယဉ်ဝင်းကထိက
၁၀‌ဒေါ်သူဇာလင်းကထိက
၁၁‌ဒေါ်ခင်ကေခိုင်ဝင်းကထိက
၁၂‌ဒေါ်အေးအေးမိုးကထိက
၁၃ဒေါ်ကြည်ကြည်မြင့်ကထိက
၁၄ဒေါ်စောဝင်းမြတ်ကထိက
၁၅ဒေါ်စုစုလှိုင်ကထိက
၁၆ဦးတင်မောင်သိန်းကထိက
၁၇​ဒေါ်မြတ်သက်ထွေးကထိက
၁၈​ဒေါ်ယဉ်ယဉ်ထွေးကထိက
၁၉​ဒေါ်သိမ့်သိမ့်ကထိက
၂၀​ဒေါ်မြတ်မြတ်သင်းကထိက
၂၁​ဒေါ်သီတာအောင်ကထိက
၂၂ဦးသက်ဇင်ကထိက
၂၃ဒေါ်ခိုင်ဝေသွယ်လ/ထကထိက
၂၄‌ဒေါ်အိအိခိုင်လ/ထကထိက
၂၅‌ဒေါ်ခိုင်မီမီလွင်လ/ထကထိက
၂၆‌ဒေါ်ဂျူးသက်နွယ်လ/ထကထိက
၂၇ဦးအားခွန်လ/ထကထိက
၂၈ဒေါ်တင်ရတနာစံလ/ထကထိက
၂၉‌ဒေါ်သန့်သန့်သော်လ/ထကထိက
၃၀​ဒေါ်နှင်းဆီသက်ထားလ/ထကထိက
၃၁​ဒေါ်ခိုင်ငြိမ်းသူလ/ထကထိက
၃၂‌ဒေါ်နှင်းမွန်မွန်ဦးနည်းပြ