မြန်မာစာဌာန

စဉ်အမည်ရာထူး
‌ဒေါက်တာရီရီခင်ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)
‌ဒေါက်တာတင်မိမိနိုင်ပါမောက္ခ
‌ဒေါက်တာသိန်းဝင်းတွဲဖက်ပါမောက္ခ
‌ဒေါက်တာတင်မမနိုင်တွဲဖက်ပါမောက္ခ
ဒေါက်တာစမ်းအေးတွဲဖက်ပါမောက္ခ
‌ဒေါက်တာသီတာဝင်းတွဲဖက်ပါမောက္ခ
‌ဒေါ်အေးအေးမော်ကထိက
‌ဒေါ်မြတ်မြတ်ခိုင်ကထိက
ဒေါ်အမာရှိန်ကထိက
၁၀‌ဒေါ်တင်တင်နိုင်ကထိက
၁၁‌ဒေါ်သန်းသန်းထွေးကထိက
၁၂‌ဒေါ်နီလာအောင်ကထိက
၁၃ဒေါက်တာတင်လေးနွယ်ကထိက
၁၄‌ဒေါက်တာမြမြသန်းကထိက
၁၅​ဒေါ်ခင်အေးနိုင်ကထိက
၁၆​ဒေါ်သင်းသင်းကထိက
၁၇‌ဒေါ်လဲ့လဲ့လွင်ကထိက
၁၈ဦးမျိုးသူကထိက
၁၉​ဒေါ်မေဆင့်ကထိက
၂၀​ဒေါ်တင်မိုးလ/ထကထိက
၂၁‌ဒေါ်စန်းစန်းဝင်းလ/ထကထိက
၂၂‌ဒေါ်မေကြည်ကြည်သန့်လ/ထကထိက
၂၃​ဒေါ်မာမာသက်လ/ထကထိက