၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် အောင်စာရင်းများ

မဟာပထမနှစ်သင်တန်း

Master Results

မဟာအရည်အချင်းစစ်သင်တန်း

Qualifying Results

တတိယနှစ် ဂုဏ်ထူးတန်း

Third Year Hons Results

ဒုတိယနှစ်ဂုဏ်ထူးတန်း

Second Year Hons Results

စတုတ္ထနှစ် မြန်မာစာ၊ စတုတ္ထနှစ် အင်္ဂလိပ်စာ အထူးပြု

Myan,Eng

စတုတ္ထနှစ် ပထဝီဝင် အထူးပြု

စတုတ္ထနှစ် သမိုင်း အထူးပြု

History

စတုတ္ထနှစ် ဒဿနိကဗေဒ အထူးပြု

Philosophy

စတုတ္ထနှစ် အရှေ့တိုင်းပညာ အထူးပြု

OS

စတုတ္ထနှစ် ဓာတုဗေဒ အထူးပြု

Chemistry

စတုတ္ထနှစ် ရူပဗေဒ အထူးပြု

Physics

စတုတ္ထနှစ် သင်္ချာ အထူးပြု

Mathematics

စတုတ္ထနှစ် သတ္တဗေဒ အထူးပြု

Zoology

စတုတ္ထနှစ် ရုက္ခဗေဒ အထူးပြု

Botany

စတုတ္ထနှစ် ဘူမိဗေဒ အထူးပြု

Geology